Mikaelin sopimusehdot

Mikaelin digitaaliset verkkopalvelut


1. Sopimusosapuolet

– Tämän sopimuksen osapuolet ovat Mikael Kytönen (1785822-2) on Internet-ylläpitopalvelua tarjoava taho, josta jäljempänä käytetään nimitystä Mikael sekä palvelua käyttävä taho, josta jäljempänä käytetään nimitystä asiakas.


2. Sopimuksen kohde

– Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan käyttöoikeudesta Mikaelin internet-palveluihin, alla mainituin ehdoin. Asiakas sitoutuu käyttämään Mikaelin palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.


3. Mikaelin vastuu

– Mikaelin tehtävä on tuottaa Internet-palvelinpalveluja asiakkaalle.

– Mikaelilla on oikeus tuottaa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla.

– Mikael vastaa oman tietoverkkonsa toimivuudesta. Viat korjataan mahdollisimman pian, kuitenkin normaaliin työaikaan.

– Mikaelilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Keskeytyksestä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen sähköpostitse tai tavallisen postin välityksellä asiakkaan antamiin yhteystietoihin.

– Mikaelilla on oikeus siirtää asiakkaan julkaisemaa informaatiota toiseen mediaan (oikeus tehdä varmuuskopio).

– Mikael vastaa omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista vahingoista. Vastuu rajoittuu kuitenkin enintään kahden (2) kuukauden Mikaelin asiakkaan kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan.

– Mikael ei vastaa ulkopuolisten, Internetillä tuottaman informaation sisällöstä tai toimivuudesta, eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.

– Mikael ei vastaa Internetissä toimivien ulkopuolisten aiheuttamista häiriöistä.

– Mikael ei vastaa konsultointivirheistä.


4. Asiakkaan vastuu

– Asiakas vastaa kaikista Internetin käyttöä varten tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja ohjelmista.

– Asiakas ei saa edes osittain jälleenmyydä Mikaelilta ostamaansa Internet-palvelinpalvelua. Asiakas ei myöskään saa jakaa Internet-palvelinpalveluaan kolmannen osapuolen kanssa. Jällenmyyntiä varten Mikaelilla on omat ohjelmat.

– Asiakas ei saa julkaista, levittää, eikä myydä eroottista aineistoa ostamansa Internet-palvelinpalvelun kautta.

– Asiakas vastaa kaikesta hänen Internet-palvelinliittymänsä kautta tapahtuvasta toiminnasta. Asiakas vastaa myös sitä kautta julkaisemastaan aineistosta.

– Asiakas vastaa itse varmuuskopioinnista. Mikaelia ei voida pitää vastuullisena informaation menetyksestä.

– Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten, ettei se joudu sivullisten tietoon.

– Asiakas ei saa käyttää omia palvelinohjelmia Mikaelin Internet-palvelimella. Palvelimella ei myöskään saa olla minkäänlaisia tietokoneohjelmia asiakkaan käytössä, mikäli hän itse ei ole kirjautunut sisään palvelimeen.

– Asiakas voidaan saattaa korvausvelvolliseksi mikäli hän toiminnallaan on aiheuttanut palvelimen toiminnan häiriintymistä tai tiedostojen tuhoutumista, edesauttanut sivullisten pääsyä palvelimelle niin, että nämä ovat päässeet tuottamaan viime mainitulle vahinkoja, tai jos hän on aiheuttanut muuta seikkoihin rinnastettavia häiriöitä, joiden seurauksena palvelimen toiminta on vahingoittunut.


5. Maksut, laskutus ja maksuehdot

– Asiakas maksaa avausmaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaisesti.

– Palvelinmaksut suoritetaan vuosittain etukäteen laskua vastaan.

– Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava mikäli lasku on virheellinen.

– Laskut maksetaan niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy Mikael perii maksusta lakisääteistä viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta peritään 12,00 euroa yrityksiltä.

– Asiakkaan on joko sähköpostin välityksellä, puhelimitse taikka kirjallisesti ilmoitettava mikäli hänen laskutusosoitteensa muuttuu.

– Mikaelilla on oikeus muuttaa hinnoittelua, jos asiakkaan aiheuttama liikenne poikkeaa runsaasti normaalista liikenteestä.

– Veloitettuja käyttömaksuja ei palauteta.


6. Sopimusehtojen muutos

– Mikaelilla on oikeus muuttaa palvelujen sisältöä tai hinnoittelua välittömästi, mikäli muutos katsotaan aiheelliseksi.

– Suurimmista muutoksista Mikaelin on ilmoitettava asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen näiden voimaan astumista.


7. Sopimuksen muodostaminen ja voimassaolo

– Asiakkaan ja Mikaelin välille muodostuu sopimus, kun asiakas on suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti tilannut palvelun. Mikaelin katsotaan hyväksyneen asiakkaan, kun Mikael on toimittanut liittymätiedot tai palvelu on edes osittain toimitettu asiakkaalle.

– Sopimus on voimassa toistaiseksi ja jos muuta ei ole mainittu sopimusjakso uudelle liittymälle on kaksitoista (12) kuukautta ja sitä vanhemmalle liittymälle kaksitoista (12) kuukautta. Vuosilaskutuksella olevien liittymätyyppien sopimusjakso on aina kaksitoista (12) kuukautta.

– Mikäli asiakas ei ole irtisanonut liittymäänsä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden sopimusjakson alkamista, sopimusta jatketaan automaattisesti kulloinkin voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Voimassaolevat sopimusehdot julkaistaan Mikaelin kotisivuilla.


8. Sopimuksen irtisanominen

– Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti postitse tai faksilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen uuden sopimusjakson alkamista. Kun Mikael on hyväksynyt irtisanomisilmoituksen, asiakkaalle lähetetään vahvistus irtisanoutumisesta sähköpostitse tai tavallisenpostin välityksellä.


9. Sopimuksen siirtäminen

– Mikaelilla on oikeus siirtää asiakkaan liittymä kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

– Asiakas ei saa siirtää liittymää kolmannelle osapuolelle ilman Mikaelin suostumusta.


10. Peruuttamisoikeus

– Kuluttajasuojalain kuudennen (6.) luvun 16§:n nojalla palvelulla ei ole saman luvun 15§:n säätämää 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta.


11. Verkkotunnuksiin liittyvät ehdot

– Asiakkaan tulee perehtyä verkkotunnusrekisterien erillisiin sopimusehtoihin ja hyväksyä ne. Sopimusehdot ovat saatavilla kyseisten verkkotunnusrekisterien Internet-sivustoilla.

– Mikael rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta toimien rekisteröinnissä asiakkaan maksun välittäjänä ja valtuutettuna.

– Verkkotunnus rekisteröidään pelkästään asiakkaan antamien tietojen perusteella, joten asiakkaan tulee varmistua tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus rekisteröitävään verkkotunnukseen.

– Mikäli rekisteröintiä haetaan verkkotunnuslain tai muiden säädösten tai sopimusehtojen vastaisesti, voi Viestintävirasto tai muu viranomainen / rekisterinpitäjä hylätä tai perua rekisteröinnin. Näissä tapauksissa Mikael ei hyvitä asiakkaalle tämän suorittamia rekisteröinti- tai palvelumaksuja.

– Mikäli asiakas ei kahden viikon kuluessa pysty esittämään hyväksyttävää oikeutta rekisteröinnilleen, on mahdollista, että rekisteröinti jää toteutumatta tai se perutaan jälkikäteen. Näissä tapauksissa Mikael ei hyvitä asiakkaalle tämän suorittamia rekisteröinti- tai palvelumaksuja.

– Mikäli Mikael ylläpitää asiakkaan verkkotunnuksia tai on rekisteröinyt asiakkaan verkkotunnuksen, on Mikaelilla myös oikeus uusia verkkotunnus asiakkaan lukuun ja periä siitä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta. Mikaelilla ei ole velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnusta. Asiakas on velvollinen itse vastaamaan siitä että asiakkaan verkkotunnus ei vanhene.

– Verkkotunnussiirroissa asiakas vastaa kokonaan itse siitä että verkkotunnuksen siirto onnistuu. Asiakas on velvollinen varmistamaan että verkkotunnussiirto on onnistunut.

12. Tekijän allekirjoitus

Kaikki Mikaelin työt allekirjoitetaan asiakastyön lopussa brändin omalla M-logolinkillä ja/tai tekstilinkillä Mikaelin kotisivulle:

– Created by Mikael
– Powered by Mikael
– Designed by Mikael

Kaikki oikeudet pidätetään.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun tästä >